maandag 10 juli 2017

See

Myn foskjen oer de See See, See Sudersee See, Sudersee Libjende See, Drech my Nim my mij. See, Sudersee nim my mij! Nei 't Plak wur as'k heer. See, See, Sudersee so deap, so wyd, drech my op dyn Rech. As'k fal, slok my den op See, Yk sen hoas't drieuw'st As'k yn dy weisynk bin'k fest felont. Yn dyn sefte skoat reeke myn slappe futten de saand'rigge groende naat See, Deppe See, til en drech my nei't Plak fan myn Hert. Tot de Sonne skeen syn nocht het fan dy gryze Loft See, ...drech my, Nim my mij tot 't Wetter my oerspeelt. Leet dyn Boaren oer my henne ronne Soas Jo smoek fenote oer my henne loay! Losleeten yn ferskoerende Hertseer Trochsotte sit fan binnen Dyn ontkenning oender d'aigen sen Snie 't sim los fan de angst, de leegte de eensaamhyt, die'k foar dy festopje. Skoer 't bosk eelhooken mar uut us Rech. See, See, oh....deppe See! Leet my sleepe oen de knibbels van dyn boaren Leet 't Wetter fan dyn wyte kolkjende stroam, myn fierjende hertseer mijfoere. Hylper wodden: Anske Smit. Fry nei 'n: Peter Gabriel foskjen.

zaterdag 18 maart 2017

Suster Immaculata,


Suster Immaculata, jo at al feauwer-en-trytich jier lamme en aalde meensken wesket, jerre bod feskeenet en ieten jouwt, sol naaet jerre nemme breetut stoan sen. Mar elke smorrige aep, die roopt, dot er foor dit ies en tjin dot en de boel ophaalt, komt wol iens, mei syn freet op ut skot.
Mar go, dot er een Got ies!!


(Oersotten nei: Reve)

De Sloep fan Brian Wilson.

De Sloep fan Brian Wilson.


De Sloëp 
Fan Boete
Yn de Sylroede 
Ys mekke 
Mei Iske 
En Flybe.
De Nocht 
Ys der naat 
Minder om. 
In Passy 
Foar it 
Libben!

Hylper Worden: Anske Smit

vrijdag 16 december 2016


Myn foskjen oer de See See, See Sudersee See, Sudersee Libjende See, Drech my Nim my mij. See, Sudersee nim my mij! Nei 't Plak wur as'k heer. See, See, Sudersee so deap, so wyd, drech my op dyn Rech. As'k fal, slok my den op See, Yk sen hoas't drieuw'st As'k yn dy weisynk bin'k fest felont. Yn dyn sefte skoat reeke myn slappe futten de saand'rigge groende naat See, Deppe See, til en drech my nei't Plak fan myn Hert. Tot de Sonne skeen syn nocht het fan dy gryze Loft See, ...drech my, Nim my mij tot 't Wetter my oerspeelt. Leet dyn Boaren oer my henne ronne Soas Jo smoek fenote oer my henne loay! Losleeten yn ferskoerende Hertseer Trochsotte sit fan binnen Dyn ontkenning oender d'aigen sen Snie 't sim los fan de angst, de leegte de eensaamhyt, die'k foar dy festopje. Skoer 't bosk eelhooken mar uut us Rech. See, See, oh....deppe See! Leet my sleepe oen de knibbels van dyn boaren Leet 't Wetter fan dyn wyte kolkjende stroam, myn fierjende hertseer mijfoere. Hylper wodden: Anske Smit. Fry nei 'n: Peter Gabriel foskjen.

woensdag 14 december 2016

Messie

Messie, La Pulga 
Wur dwijst ut foar.
Je trapje dy 
Rocht en Troch 
Helendal goar.
Galoaren
Strondkarren 
Ut un Kieëstal 
Fan un Luien Boer,
Meitje dyn greene 
Mattelibben soer.
Kreupele Oasten, 
Stakkers, Stumperje en Stuntelje
Om dy henne.
Koartsigge Sylepoaten 
Mei 
Bryke knibbels
Jin der niks fan kenne.
Meifretters ut un 
Volle byenem stende Ruif
Nò dèn!
Der ies toch mar 
Één better as Cruijff?Hylper Wodden: Anske Smit
#TIML2016 - This Is My Language 2016

Dit gedicht is gemaakt tegen de achtergrond van Messi's 500 ste doelpunt, april 2016

donderdag 22 september 2016

It haivenborn

It haivenborn


Op 'e haiven, der ys myn bestaen fergeenzen,
nougentin wied yk.
Yk slopte yn 'n hús mei bretsen kappe,
op de haichste ferdêping.
De reddingsboat lôi oen fôr myn rúte.
Alle ienden jooch de stea him oer 
oen de baeren van de sea.
Ja, nougentin wied yk en klaiverjaste 
mei Wieringer, Urker en Lemster fiskers. 
Jê kômen út de kèald mei òren en aichhieren fol saalt en 
fraeten hûmpen raau bargeflesk.
Ach, dot stekken fan de kaarten, mei swikken en mei klaiverjassen 
waen yk altyd. Dernei, môrns ier 'n skofjen yn de leugenbank, 
dot tempeltjen fan ferkòkering.
De  kafeas epen oent iens èalven oeren,
jerre aalde frygesellen oen de rûnde taffel. 
In jukebox yn 'e hook, saalte aapjes, geile Dútse fantjens,
skreauwende patatmókken langs 'n ferlotten skepedyk. 
Fanút 'n grize sea langs de Graet Serke stoet it saalte wetter 
oer de glysterige besaalten. 
Langs brêgen en basaalten libbenswiis worden 
op 'n fouwerkaante sentymeater. 
Oen de kyme in oensichtbere streap,  
'n leste blik oer de mor.
Mei de skaeren, de bótten, de bleien en de  krabben yn de fiskôfslach 
geeng ek 't haivenbòn út de sixties staedichoen ferlónd.


Hylper worden: Anske Smit

vrijdag 13 mei 2016

't Ferhòal fan Gròate Loëtke en 't likje fiskesjòltjen


Ferhòal fan Gròate Loëtke en 't likje fiskesjòltjen . Froeger....Òp sék're dèi gééng Gròate Loëtke tekéér! Hy báálte oen't Haivenhââd by 't Haivenlòcht oen de Làngbrège. Dèr wië't him 'n fiskesbóatjen oentkòmt. Hy héé 't nâât siënt! Dòt bóatjen wië fóar dòt Gròate Loëtke 't skipjen òp 't àich kréég. hèst binnentròch oen't Kòldum tòfàt, Wèt jim hèt hy dééng? Hy mèkke him trè kéér gràtter às hy àl wië. Hy stèkte àl mei syn héle bòppelichem bòppe de Fiërtoer by 't Haivenlòcht ûût. As een bliksemskicht stèkte hy syn kòp yn de gryze-lééch-hàngjende-wòlken. Hy mèkke 'n gròate stèp! Hy stèpte mei syn ròchter póat hòalverwége, fiër de Bouwhûzen feby. Dènei jitte één step Hy stóóng àl hòalverwége Mekùrren. Nò héé Gròate Loëtke dòt ontglipte fiskesskipjen twisken syn fùtten fòar it grypen! Hy pàkke 't hóalten boatjen twisken de mèst en de gàffel béét, tipte 't mei 'n slynger ut àlle màcht, oer syn háád! 't Skipjen flóóng pàs by Ids-Syn-Hóóft wùr oer de dyk. 't Fiskesskipjen leit der fèst jitte wòl, dèap oender 'n tòkke laich grys sâânt, miskyn. Yn de tyd fan myn Aòte lòay 't der séker! Hy hèt 't likjen hòalten jòltjen dèr mei eigen àigen lizzen siënt!


Hylper Wòdden: Anske Smit Fry nei 'n ferhòal ûût Antwerpen: Lange Wapper en de Vissersboot.