zaterdag 22 september 2007

Rooping


Dizze wyke krekt werom fan fekaansje uut Duutsland. Iek hef der op ut skot de leste poatten footballen sient. Gesellig so oender jin Duutsers. De Mueritz en de Aestsee (de eilaanden Ruegen en Usedom) binne werkelik skitterende natuurlaandskippen. De Seearenden derre donderden dy, by-wyze-fan-sprekken, hest op de kleppe fan dyn pet. Kwa natuur:hors categorie! Niks fekearts oer de Oostvaarderplassen, hear. mei een breedpaor en een joeng (foarblod NRC fan jester)
Wie hewwe mei uus sleurhutje (Mei son hoendehokjen:kipkompakt300, hest evengo een soat bekyks underweis )op mooaie plakken steenzen.(foto Plauer See) Wie hewwe elke dei ek jitte yn een breuak leit, om u sem, om meensken en dyngen om us henne!

By ut troch lezzen fan de krante(n) woard iek wur by de struat pakke troch dot gedicht fan Reve. Hy waarskouwet ek tjin lieat, jin ynkelingen oenderdrukke wolle krekt as Willem Wilmink dot ek oender oaren ek dweit yn syn weargaloas oentroerende gedicht Ben Ali Libi! Geet oer een eenfaldigge en oenskeldigge kunstner die knakt wot troch de nazies
Roeping ies no ek yn ut yngels fetaald:

Futendoaliks den ek mar even in ut Hylpers oersotten:

Suster Immaculata, jo at al feauwer-en-trytich jier lamme en aalde meensken wesket, jerre bod feskeenet en ieten jouwt, sol naaet jerre nemme breetut stoan sen. Mar elke smorrige aep, die roopt, dot er foor dit ies en tjin dot en de boel ophaalt, komt wol iens, mei syn freet op ut skot.
Go, dot er een Got ies!!

Geen opmerkingen: