woensdag 31 oktober 2007

Héu Jude

Héu Jude

Héu Jude, hèlp’t nàet nei de knòppen
Nim ‘n gallig fèrsjen, màr soeng ’t às ‘n lyster
Onthàeelt’t en sluutt yèr yn dyn hâât
Dèn kèst de wrââld bètter oen.

Héu Jude, wèas nàat bàng
Du bist yn’ne waole leit
òm jèr gelòkkich te meitjen
As't foar jèr éapen stéast
Kès't nàet méar stikken.

As’t de pyne féélst, héu Jude
Kàp dèrmei
Nim de gewòanste dyngen dèn
nàet by 't fekéade éént
’t ies ’n màllóat dy’t tynkt.
dòt’r t’lèste nys ies
màr de wrââld jitte kââlder mèkket.

Héu Jude mèikje my lòs
Dú hèst jèr foenden
kòmòp en hèlje jèr
Tynk d’eròm léét jèr yn dyn hèat
Dèn kès't de wrââld bètter oen.

Léét dyn “syldòrren” màr éapen èn ticht góan, héu Jude, begòn!
Dú wòatest òm mei jèr nei de styren te swéafen
Dú àllònich yn-dy wèst’t héu Jude, Dwòan’t
Dù hèst dyn gròate Lèafde fòar ‘t grypen.

Héu Jude hèlp’t náet nèi de knòppen
Nim ‘n gàllig fèrsjen, màr sóeng ’t às ‘n lyster
Ontháelt’t èn slúút yèr yn dyn hèat
Dèn kèst de wrááld bètter óen.
Fry oersòtten nei de Lennon/McCartney song Hey Jude van The Beatles tròch Anske Smit.

Geen opmerkingen: