zaterdag 6 oktober 2007

Koninginne

Youp van 't Hek, 27 maart 2004 in de NRC:

Mijn moeder was koningin!
Een regelrechte schat
Tien jaar geleden overleed ze en hebben we ze met een diepe buiging begraven
Alles wat haar lief was stond rond de kuil
Er stond geen hufter tussen
Het regende verschrikkelijk

Yn it Hylpers dennei hew iek it foar IJmkje van der Kooij (1910-2000), so opskrynt:

Myn Mem wie 'n Koniginne
Een regelrochte Skat
Seks jier lieden
ies se stooant.
Wy hèwwe jèr,
nei 'n slàch om, langs jèrre âalde hús,
mei 'n dèape boeging, begraift.
Elk dy't jer lèaf wie,
stóóng roend 't gròf
Der stoong gin galloar twiske.
It wie yskalt,
by de Groatserke.

Geen opmerkingen: