zondag 3 februari 2008

1960By Anne Hûûsman
'n nye fiets, 'n gloeilàmpjen
en 'n Hoela-Hoep
By Ruurde Siep 'n àngereit
By van der Schaar
'n pòtla, 'n pènne
en 'n Pinky Pienter bóók.
De Man fàn'e Knàkwòst
by Jelle's Tentjen
Twisken 'n plàkjen kauwgòm.
Jim Silver Kòybòy-plaetjes
'n IJsjen mij Martini
op 't stokjen
foar niks by Janne Trijn.
'n Mingel mòalken
by Catrinus-en-Uûlkje
Oen'e tòag by Kije-en-Lampkje
'n Tjoklat reep
mei tòkke càrmel
fàn binnen
Òp 'e hook
Oen 'e moere
fan'e Swàn,
'n langwèrpigge automòat
mei 'n roende aluminium
dròaiknop oen'e
ròchter kâânt
fòar 'n bittere
Van Houten Reep
foar ´n kwatjen
yn't klepjen oenderyn
Om bòatskip by Ette-Wytske
Of by Harmen Simonides
Yn' e Lu,
Kââldklòmmers
de "Flesse", Loetke, Wiebe
en Jan Valk
By de Blaauwe Lòads
Ryzigge swàtte mànnen
mei tòkke mesjèsteren bróóken
Bypàsjende èchte Yngelse
skèarwòllen truien
Leidse duffels, lòaden mòkkets
de kraig omhaich
tjin'e kèlt en hàdde wynt
kloempen oen
fan Siep en Wytske
De HI 12 en HI 35
Yn 'e Haiven,
jó nâât nei sé
By Wim fàn Hàrmen
Foar't earst 'n bàytjen
mei button-down
en fòar àlle Hylpers
so às yn 'e Skrift
troch Him belàáuwe
't éwigge Libben!

Anske Smit.