dinsdag 22 juli 2008

Palastanga

6/7 nov 1941 - Engelse vlieger springt in IJsselmeer.
Op de terugweg van een bombardement op Osnabrück in de nacht van 6 op 7 november 1941 werd een Hampden van de Royal Canadian Air Force boven de Zuidwesthoek aangevallen door een Duits gevechtsvliegtuig. De piloot trachtte de aanval te ontlopen door steil naar beneden te duiken.
Nadat hij het vliegtuig weer had rechtgetrokken, merkte hij dat de cockpit vol rook stond. Hij gaf de bemanning het bevel zich klaar te maken om er uit te springen.
Spoedig daarna merkte hij dat er geen brand was, maar dat de rook afkomstig was van het eigen geschut. Hij herriep zijn bevel, maar de navigator, sergeant B.W. Palastanga, 21 jaar oud, was er inmiddels al uitgesprongen. Het bevel was waarschijnlijk niet helder doorgekomen. Hij belandde ongelukkigerwijze in het IJsselmeer. Zijn lijk spoelde aan in Hindeloopen. Hier ligt hij begraven.

Over bovenstaande gebeurtenis uit 1941 maakte ik het volgende fers:

Palastanga

Yn 'n kââlde nevember nòat
yn één-èn-féatich.
Jóenge-jóenges méi 't skòm
fàn't libben òp'e smóël,
Tegòare, mei 'n RCA kiste
yn 'n dònk're Hylper Lòft,
òpwei néi hûûs.
Fòar dy wië de vréde
èrgens óars.
Óender dy
't gréne nevèmber hiëst-gès
de hàdde wynt
èn 't grààuwe glinsterjende
pimpel-pèàse-winter-wetter
fàn 't Yselmòr.
Yn-éénen hòalwerwége,
By Mekùrren, Wa sòl't sizze?
...'n Mèsserschmidt!
Èfteryn, òm dy hènne:
libben, fiër en róak,
'n Òàst ynne kop,
sintûûgen plèt,
kès't gin kâânt ûût!
Één-èn-twyntich jiër!
Kòmst fisten-te-betiëd
yn 't Swàtte gàt fàn dyn bestòan.
't Wië nâât nódich,
sò blykt èfteròa!
Dá ies Dá?
Dóe bist ynne òalech
nâât de éarste dóade
dòt ies't gesúnde festànd
Royal Air Force Sergeant
B.W. Palastanga.
Hèt bèkt dyn nèmme
lèkker wei yn't Yngels
Wùrom mùst dóe
dy ferèkte tòl betèlje?
Iek wèt séker, dòt:
òp dyn wéi néi't Lòcht,
dy Ââlde Skéve Toer
fàn'e Groat Sèrke,
tràuw óer dy wèkje sòl
Dóe leist op 'n mòai sònnig plàkjen
yn 'n Orànje-Hylper-Iënt-Lòft.
..iek mùt sizze:
"Dóe kèst òp disse wrââld
'n minder plàkjen trèffe!"

Hylper Wòdden:Anske Smit