woensdag 2 januari 2013

Léét iek it wéamoëd nèamje.


Hylpen,1964, ‘t ies fryde,
de sònne skynt èn
‘t ies wientstòl.
‘n hèldre désèmber-mòarn
wuròp àlles héél kàol èn skèrp ies.
’n Fèrnwéhdei,
Nàet nei hùs,
wànt dèr bin iek,
màr nei presiés sòkke dèàgen,
làng lieden.
Dèn héét dòt òars,
léét iek it wéamoëd nèamje.
Dù sòst dòt náet begrippe.
Omdòst dèr náet wèi kòmst.
Dù kèst náet sòkke dèagen,
làng lieden òp dit plàk.

Nei Gèrbrànd Bàkker, Bòppe ies ’t stòll.
Hylper wodden: Anske Smit