woensdag 13 november 2013

Wichtjen foar de Wraald.


Wichtjen foar de Wraald.

Naat allonnich
yn un ny jier
tip'k de notten uut.
Un woenderboare
fiskfangst fan un
wichtjen meadedoagen
lyket my wol het!
Meensken ut jerre
Skymer helje,
Miskien komst
troch un Lekkerbekjen
of un doasjen
Kibbeling mei saus
al un heel eent.
Altyd op seek
nei oars
nei mear, nye Fiergesichten
as 't hoal ken
De Efterdoar eepen
De Kop yn de Wynt
Nij Wier'gen of
nij Follendam
Alles feroarje
om un lik stikjen
tichter by-un-nem
te kommen.
Lichter wodde!
Soas  de Hylper
Yselmorfisker
Sipke Bootsma
 't opskrient het:
'Krekt het'k Woed.
Niks mear, niks minder!

Gedicht yn Hylper Wodden
troch Anske Smit

Geen opmerkingen: