vrijdag 17 januari 2014

Oppasje

Zo maar 'n foskjen yn de Hylper Toal
Somar 'n Hylper foskjen....
Oer jo lik, 't meraikel fan uus Likbon (Ame,Ate sizzer..)

't Reruggeltjen=Lampion mekke troch Ame= Beppe (Frysk), Oma


Oppasje

Iek mei graich 's Skymerje
Locht ut, Noflik sitte
Yn't Likhuus fan myn tynken
't Tister roffelt seft feby
'n Opsternoate hierst
Mei 'n glesjen Bordeaux,
Op een tresits bank
De futten oer-en-em
Vinylploat fan
Kathleen Ferrier
Op de droaitaffel
Ombra mai Fu
Ut de oaven snuuf'k
De reuk fan myn
Lasagne variant
Bij 't geluud fan de
Krante troch
De breevebosse
Leet iek it Kaimer-locht
Mijsin jit'even uut.
Mar 't Reruggeltjen
fan myn leave Hetjen Skye,
bant de hele dei
Oen de kyme fan myn Syl.
Noait mear Skat

Hylper Wodden: Anske Smit

Bengaols Fiër.

Bengaols Fiër.

De Maornsfoegels
leete yester efter
en begonne opnie.
Kest de deelen wol
by-een-nem smyte
mar kriest
de besomming naat
Mijtje dy naat drok
om het ast felont bist,
Fewoenderje dy
oer het ast krygest
Herten vol Leafde
komme fan Fremden.
Helje alle silverne
rynkelbellen uut de Kasse
Fejet dyn ego fan
-so en naat oars
Kest naat meer fluchte
Biddende Gallaoren
hââlde nederige
gôddeloze méénsken tjin
Mar je sòlle jitte
fan my heare!
Der komt un
skoer, un skoer yn alles
' t Bengaolse fiër
ken oeral tròch!

Hylper wòdden: Anske Smit
inspiraere nei yngelse wòdden
fan Leonard Cohen.