zondag 31 augustus 2014

Weensk

Iek weenskje dy een brysjen, wur ast fan opfrist
Likje wyte boaren, wurin de glinsterjende sonne brekt.
En dost nei dyn work, dyn tynken,
dyn droagjen en dyn Bidden libbendig haalst!