woensdag 27 april 2016

Un Ryngmosk en un Lyster

Moarns,  ûût ut rûût…

Un Ryngmosk en un Lyster
Fochte om un kosjen kuch
De mosk ies fiërwei de Boas!
Dot sochtst sò

De Koalmeesjes
Skraipje foar jerre nesjen
Plokjes meenskehiër byenem
Griës, blond of swat
Ut mekket jem náát ûût
Lak oen myn toske fan de tiëd

De Metselbiëtjes binne
Jitte eigenwyzer.
Je beplakke jerre
Skûlplakjen mei
Likje stikjes kloai
Metselje de maitjes ticht
Tot ut oare jiër
De Joengen jemsèm
Derut knaigje.
Oenophââldelik
Ut Bestoan temeete
Der sol noait gin Galloar
Twiske komme
Mar go ek!

 Foskjen yn Hylper Wodden troch Anske Smit
#TIML2016 Hindeleoopen, Hylpen

zondag 17 april 2016

Dònderjende Wòdden


Dònderjende Wòdden
Jò see: Iek wòl de Wòdden 
dònderjen héare.
De Tèn Gebóaden, 
De Bergrééde
Klynke mij Locht skriënt  - fiër foarût

Làk oen ut nóadlòt 

Kèst toch niks oen feróarje
Om oeréénd te blieuwen 
Must ùt der mar mij dwáon.

Ast straks yn dyn slimme Stee 

Op oastand yn de goaten hoalden wòst, 
De waaksámens fekrommelt, 
Den kèst éénsum, 
Allonich de Tango doensje...

Ut Rapalje femoddet fèst wur 
Un drôager mij pestende 
Mantra's en kââlde Kalasjnikovs
Yn sefte wééte Winters wol te festòan

Mij un kròmme Griepe 
Nei ut oenderspit delve, 
dòt wòlle se!
Mar nimmer mij 
Un blynkend fiërgesicht 
Of un felochte metafóar, 
Dy us dáeden richt.

Je sòlle ut alegar nààt begrype:
Twisken dyn begon en dyn éénde, 
Leit de echte réden fan dyn bestòan!
Kykje nij dy sèm. 
Hââld fòl! 
Skréuw ut fan de Dakken! 
"Mij Keunst en Febéalding 
Ferykest méar as mei Jèld en Macht"


Hylper Wòdden: Anske Smit.
Dit fosk ies skriënt yn't Hylpers fóar de Grûtte Fryske Gedichtejûn 2016 yn Kafé Vellinga te Snits.

Messie, La Pulga

Messie, La Pulga 
Wur dwijst ut foar.
Je trapje dy 
Rocht en Troch 
Helendal goar.
Galoaren
Strondkarren 
Ut un Koeëstal 
Fan un Luien Boer,
Meitje dyn greene 
Mattelibben soer.
Kreupele Oasten, 
Stakkers, Stumperje en Stuntelje
Om dy henne.
Sylepoaten mei 
Bryke knibbels
Jin der niks fan kenne.
Meifretters ut un 
Volle byenem stende ruif
Nò dèn!
Der ies toch mar 
Één better as Cruijff?Hylper Wodden: Anske Smit
#TIML2106 - This Is My Language 2016