woensdag 27 april 2016

Un Ryngmosk en un Lyster

Moarns,  ûût ut rûût…

Un Ryngmosk en un Lyster
Fochte om un kosjen kuch
De mosk ies fiërwei de Boas!
Dot sochtst sò

De Koalmeesjes
Skraipje foar jerre nesjen
Plokjes meenskehiër byenem
Griës, blond of swat
Ut mekket jem náát ûût
Lak oen myn toske fan de tiëd

De Metselbiëtjes binne
Jitte eigenwyzer.
Je beplakke jerre
Skûlplakjen mei
Likje stikjes kloai
Metselje de maitjes ticht
Tot ut oare jiër
De Joengen jemsèm
Derut knaigje.
Oenophââldelik
Ut Bestoan temeete
Der sol noait gin Galloar
Twiske komme
Mar go ek!

 Foskjen yn Hylper Wodden troch Anske Smit
#TIML2016 Hindeleoopen, Hylpen

Geen opmerkingen: