vrijdag 16 december 2016


Myn foskjen oer de See See, See Sudersee See, Sudersee Libjende See, Drech my Nim my mij. See, Sudersee nim my mij! Nei 't Plak wur as'k heer. See, See, Sudersee so deap, so wyd, drech my op dyn Rech. As'k fal, slok my den op See, Yk sen hoas't drieuw'st As'k yn dy weisynk bin'k fest felont. Yn dyn sefte skoat reeke myn slappe futten de saand'rigge groende naat See, Deppe See, til en drech my nei't Plak fan myn Hert. Tot de Sonne skeen syn nocht het fan dy gryze Loft See, ...drech my, Nim my mij tot 't Wetter my oerspeelt. Leet dyn Boaren oer my henne ronne Soas Jo smoek fenote oer my henne loay! Losleeten yn ferskoerende Hertseer Trochsotte sit fan binnen Dyn ontkenning oender d'aigen sen Snie 't sim los fan de angst, de leegte de eensaamhyt, die'k foar dy festopje. Skoer 't bosk eelhooken mar uut us Rech. See, See, oh....deppe See! Leet my sleepe oen de knibbels van dyn boaren Leet 't Wetter fan dyn wyte kolkjende stroam, myn fierjende hertseer mijfoere. Hylper wodden: Anske Smit. Fry nei 'n: Peter Gabriel foskjen.

woensdag 14 december 2016

Messie

Messie, La Pulga 
Wur dwijst ut foar.
Je trapje dy 
Rocht en Troch 
Helendal goar.
Galoaren
Strondkarren 
Ut un Kieëstal 
Fan un Luien Boer,
Meitje dyn greene 
Mattelibben soer.
Kreupele Oasten, 
Stakkers, Stumperje en Stuntelje
Om dy henne.
Koartsigge Sylepoaten 
Mei 
Bryke knibbels
Jin der niks fan kenne.
Meifretters ut un 
Volle byenem stende Ruif
Nò dèn!
Der ies toch mar 
Één better as Cruijff?Hylper Wodden: Anske Smit
#TIML2016 - This Is My Language 2016

Dit gedicht is gemaakt tegen de achtergrond van Messi's 500 ste doelpunt, april 2016