zaterdag 18 maart 2017

Suster Immaculata,


Suster Immaculata, jo at al feauwer-en-trytich jier lamme en aalde meensken wesket, jerre bod feskeenet en ieten jouwt, sol naaet jerre nemme breetut stoan sen. Mar elke smorrige aep, die roopt, dot er foor dit ies en tjin dot en de boel ophaalt, komt wol iens, mei syn freet op ut skot.
Mar go, dot er een Got ies!!


(Oersotten nei: Reve)

De Sloep fan Brian Wilson.

De Sloep fan Brian Wilson.


De Sloëp 
Fan Boete
Yn de Sylroede 
Ys mekke 
Mei Iske 
En Flybe.
De Nocht 
Ys der naat 
Minder om. 
In Passy 
Foar it 
Libben!

Hylper Worden: Anske Smit