zaterdag 18 maart 2017

Suster Immaculata,


Suster Immaculata, jo at al feauwer-en-trytich jier lamme en aalde meensken wesket, jerre bod feskeenet en ieten jouwt, sol naaet jerre nemme breetut stoan sen. Mar elke smorrige aep, die roopt, dot er foor dit ies en tjin dot en de boel ophaalt, komt wol iens, mei syn freet op ut skot.
Mar go, dot er een Got ies!!


(Oersotten nei: Reve)

Geen opmerkingen: