zaterdag 22 september 2007

Endeavours Four

De easte kear, dat iek yn myn libben echte popmuzyk (live spiele) hearde wie yn Hotel Cafe de Hinde in Hylpen. By Keije en Lamkje. Uus burlied! Folgens my wie dot in 1963. Ut wie by de premiere van ut Hylper bandjen The Endeavours Four. Iek wie dea ut enige joenkjen oender de sechtin, twisken allegaer eldere lieud. Iek seet oene cola mei jin aalde frygesellen u.a. Oebele Amsterdam, Jelle Ligthart, jea seten om de roende taffel, oent bier!! Iek foant prachtich. Aalde stikken fan de Shadows (Hank B. Marvin) en Country & Western stikken, fan u.a Jim Reeves. Bertus (sologitoar) wie en ies jitte gek op de Shadows en Christ ( sanger en slaggitoar) destiids krekt werom uut Canada, broat de C&W ienfloeden derin. Op un seker moment, letter die iend, griepte my een hoand yn 't nekfol en ienenen loik buten de doar, op e haiven en op e streete! Ut wie mien mem (IJmkje van der Kooij 1910-2000): "Doe bliksemse joenge sistoe noal in de kroeg?! "Ties un skande"!! Op dien trottinde troch dyn mem uut de kroeg skoet ! Het een oagang!! Dot foant iek destiids as boan en het my heel lang dwos sitten. Letter hek ut jer pas fejoent! Jo wie ( yn de tradisje fan de blaauwe knoap) spoakbenauwt, dot iek op ut fekearde pad komme soe!
The Endeavours Four hewwe yn Noard Neederland een nemme opbauwt foar hylper dwoan, en dermei ut fier skopt!
Hirnest steet de hoes van jerre singeltjen Pretending. Dot wie ek de titelsong (Frans Meijts) fan de neederlaanse film mekke yn 1968 troch Nicolai van der Heyde, mei de yngelse titel To Grab The Ring. Op de hoes fan de singel stoane fan links nei rochts Douwe Penning, Bertus Penning, Luit Valk en Christ Penning.
Douwe ies da, Luite, (Hylpen) Christ(Hens) en Bertus (Snits) binne jitte Alive & Kicking.


1 opmerking:

Erik zei

Hoi,
Ik ben bezig een site te maken over Nederbeat en kan iemand me helpen aan meer info overd e band The Endeavours Four uit Hindeloopen. Mooier is nog als iemand me in contact kan brengen met iemand van de band.
Grtz Erik
www.nederbeat.info