zaterdag 22 september 2007

Foar 'n doenser, (For a Dancer - Jackson Browne)

Foar 'n doenser,

Hââld ‘n foenkjen yn dyn aigen
Blieuw nei de styren kiekjen
Doe wèst noait het er dèl komt
Iek hèw dy naaet los lotten
Doe doenseste altyd om my hènne.
Iek gééng d’r fanut dos’t ééwig by my blééfst
Mei dy – as klaaun - koast lakje
Mar iek kèn dy naet méar fynde

Iek wèt naet hèt d’r bat as méénsken dâ goane?
Iek kèn my d’r niks by foarstèlle
Ties krèkt as een fèrsjen, yn myn oar
Dot iek naet soenge kèn,
Wur’k èk naet nei luusterje kèn
Iek féél my graauw èk at se my troaste
Iek doenjse lauwer mei dy de nóat ut
Làk oen, hèt us yn’t libben te woatjen stéét èn
It noadlot, dèr kèst toch niks oen feroareje

Nim de stèppen jin se dy oenderweis sèn lééte
By èlken-één dyst kèst èn dyst oait tjin komst
Tot dot it doensjen fan dy ies en dy eigen mèkke hèst!
Ticht nèst dyn eigen stèppen, groeie èk oare stèppen.
Oent éént fan’t libben ies d’r één doens oer
Dyst allonisch dweist!

Bàn 'n kèasse foar alle méénsken
Léét dyn gebéaden swéave yn’t himmelgewèlf.
Doe wèst noait hèt at by dy dèl komt
Meskien wol een bètteren wrââld
Mar foar it solde jèld fedwynt alles om dy hènne
Ek wus’t yn dyn libben so foar stéénzen hèst
Léét dy oensékerheid ut naet fan dy wônne.
De wrââld droait toch troch.

Hââld fol….. èn skréuw’t fan e dakken.
Doe bist nô een èchte doenser!
Ut een séétjen, plante troch oaren.
Sèat op...."Plantje sèm èk séétjes!
"Twisken dyn begon en dyn éénde
Leit de èchte réaden fan dyn bestoan!
Mar………séakerheit bestéat naet!


Hylper Wodden: Anske Smit
Fry nei: For a Dancer / Jackson Browne.

Geen opmerkingen: