zaterdag 22 september 2007

Inch Allah

D'oryjènt mei al jèrre pracht
Hèt méar gesichten às de moene
Léeuwe àl toezend èn één nòat
Dòt jèrre sproakjes naet bestoane

Want iek héar Jéruslèm
Króaijen às ’n skòrre hoahne
Bló en tréanen yn jèrre stèmme
Feskoet tròch Tórah en Koráen

Yn alle tèmpels en moské’n
Wòt jitte libbe nei ’t gelóaf
Màr butendòar Maria Magdalena
ies’t fòlk dòt dy fejèt

Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah.

Twisken pun en prykkeltré
Sit 'n flinder òp 'n blòmme
En yn 'n stiksèaten stréate
Lijt ‘n bònneskoen yn' t saent

Gòt fàn de Himmel èn fan de Hèl
Doe kèst 't kwá naet ferhinderje
Dèr lijt 't sáent fan Jérusalèm
Tròchtrènke mei bló fan al jèrre bòn

Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah.

Oer de grèns yn ’e woestijn
Stróamt ’t wètter ut de bròn
Sò as dòt wètter wòl iek wèaze
'n Stròam fan Sàdam en Shàron

Requièm fòar miljoenen dòaden
De Palèstijnen en de Jóaden
Wie dòt ‘n òffer fòar de góaden
En kòmt nò fréade yn jèrre nèamme??

Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah, Inch Allah.

Hylper Wodden: Anske Smit
Fry nei: Belinda Meuldijk

Geen opmerkingen: