zaterdag 22 september 2007

SV Hylpen 1966-2006

S.V. Hylpen 1966-2006
40 jaar.


De spylers kòmme nei bûtenen
De kop yn de sònne
Joenge Góaden, móaie kûûten
Pryzen loenkje oen de kim

Stòadion yn brâânt
trè man feby
Twa kéér kappe, één kéér droaie
Aâlde hèlden fewòdden

Kykjend nei 't léér
De kieper hèt 't troch!
tikjen brééd jouwt twyfel
Sèm ut lèste tikjen

De aigen blieuwe dèl
Bàl nei de linkerskôen
Oarèkkenje mei jèster
Ast 't nò naàet dwijst, foalst!

Ròchterpóót òmhaich
De bàl kèn it sim reitje
Even nei de tribune sèn
Je róópe syn nèmme

Yrmtàkken yn de lôft
It jouwt haléluja
Een dèpe sucht
Noait gin wòlken méar. Foar ywig joeng!

Hylper wòdden: Anske Smit
Fry nei : Tim de Wit

Geen opmerkingen: