maandag 31 december 2007

Iek wòl nèi hûûs

Iek wòl nèi hûûs.

As trénen oer myn wàngen
Sèn ‘k d’òséòan
De àlbàtròs swéaft bòppe ‘t klif

As trénen oer myn wàngen
De àigen fàn ’n wyf yn’t swàt
Fèstnàigele troch de hitte òp jèrre stoel

As trénen oer myn wàngen
De stèrkte fàn ‘t lòcht
Nèstele ynne rimpels roend myn àigen

As trénen oer myn wàngen
Skéret ‘t snèlle swèltjen
Yn’t lèste lòcht, bòppe ‘t wètter

As trénen oer myn wàngen
Sèn ‘k de ròade sònne
Làngsem yn séé fedwynen.


As trénen oer myn wàngen
De kòp fàn ’n ésel
Ywig wòatjend oender ‘n bàim

As trénen oer myn wàngen
Dyn flùchtige wynk, dyn wyte tòsken.
Ymmer skrûtel fàn ûs tegòare

As trénen oer myn wàngen
Binne myn hèrinneringen
’t gefóel ies tefûle blydskip fòar my

Iek wòl nei hûûs, Iek wòl nèi hûûs
Iek wòl fòar immer
Iek wòl nei hûûs.

Hylper Wodden: Anske Smit
Fry nei Bram Vermeulen.

Geen opmerkingen: