woensdag 13 november 2013

'n Maya Noat


'n Maya Noat

Fenaote soong'k
yn myn droagjen
foar 't earst
myn toalf jier
eldere Suster
Aagje, werom.

Jo hee een koal
skeart haad.
en herkende
my naat.

't Wie go mei jer
oen-dy-Oare-Kaant!
Jo rookte sigaretten,
must neigoan!

Kes't jer wol troch
een Laampe-gles helje.
Moatjen sex-en-trietich!
Foar ywich joeng!

In jerre swat-wyte
Twiggy-jurkjen,
brek't se mei
brekyzer-en -mooker
'n tokke gryze
betonnen vlier eepen.
De keuken oen't
febouwen.

Oent 't Logo
op de doasen
so-te-sen
mut it wol
'n blaauw-geele
keuken fan
IKEA weaze.

Gedicht yn Hylper Wodden: Anske Smit

Geen opmerkingen: