donderdag 5 mei 2016

Aesterlocht.


't Locht komt op in 't Aesten.
Moarns betied,
op earste Krystdei.
Hylpen ies jitte yn deape rest.
Hy ront liement-allonich,
yn't tister oer de kraikjende wyte snee.
troch de Van Meek'rensteeger.
Kraich omhaich.
Sjoal om, deap feskuule
yn syn gryze duffelse Monket.
Een lik swat bakkelieten
bakjen mei een
skeerkwast fan Dassehier
en Skeerseepe van
De Vergulde Hand
oender de yrem.
Op wei nei syn aalde moat
Wiebe, die troch die smoarge
Parkinson, syn worksame
fiskershenden naat meer
go broeke ko.
Libbenslange Frientskip ankere
troch it hadde libben op
de Yngelse herringloggers.
Aalde Foppe Amsterdam,
yn de snerpende kelt
fan de Aestewynt,
stol, traich en trouw
nij syn aalde fiskesmoat
Ho so?
Meensken losleete?
Een Sameritoan,
een Yngel togelyk
Beelden, wur'ter sem
naat eens nei toalet.
Een Woender fan 't likje Bon.
yn de Troage
Het iek dy sis!

Een Krystfosk
Hylper Wodden:Anske Smit

Geen opmerkingen: