maandag 10 juli 2017

See

Myn foskjen oer de See See, See Sudersee See, Sudersee Libjende See, Drech my Nim my mij. See, Sudersee nim my mij! Nei 't Plak wur as'k heer. See, See, Sudersee so deap, so wyd, drech my op dyn Rech. As'k fal, slok my den op See, Yk sen hoas't drieuw'st As'k yn dy weisynk bin'k fest felont. Yn dyn sefte skoat reeke myn slappe futten de saand'rigge groende naat See, Deppe See, til en drech my nei't Plak fan myn Hert. Tot de Sonne skeen syn nocht het fan dy gryze Loft See, ...drech my, Nim my mij tot 't Wetter my oerspeelt. Leet dyn Boaren oer my henne ronne Soas Jo smoek fenote oer my henne loay! Losleeten yn ferskoerende Hertseer Trochsotte sit fan binnen Dyn ontkenning oender d'aigen sen Snie 't sim los fan de angst, de leegte de eensaamhyt, die'k foar dy festopje. Skoer 't bosk eelhooken mar uut us Rech. See, See, oh....deppe See! Leet my sleepe oen de knibbels van dyn boaren Leet 't Wetter fan dyn wyte kolkjende stroam, myn fierjende hertseer mijfoere. Hylper wodden: Anske Smit. Fry nei 'n: Peter Gabriel foskjen.

Geen opmerkingen: